Godzilla People

Home Forums Movies Backgrounds Photo Gallery Monsters Godzilla People Other Kaiju Chat

Godzilla People

This page tells about the people that make our favorite films possible!

Directors

Ishiro Honda
Motoyoshi Oda
Jun Fukuda
Yoshimitsu Banno
Koji Hashimoto
Kazuki Omori
Takeo Okawara
Kensho Yamashita
Masaki Tezuka
Shusuke Kaneko
Ryuhei Kitamura


Godzilla Suit Actors

Haruo Nakajima
Shinji Takagi
Isao Zushi
Toru Kawai
Kenpachiro Satsuma
Tsutomu Kitagawa
Mizuho Yoshida